Lediga jobb Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom ämnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-avancerad- och forskarutbildningsnivå. 

Ämnet ansvarar också för socionomprogrammet. Vid ämnet är drygt 25 personer verksamma med forskning, utbildning och externa kontakter.

Vi söker nu 1-2 personer med kunskap och yrkeserfarenhet av myndighetsutövning, och/eller förebyggande insatser, vård och behandling inom ett eller flera av följande områden:

* Barn
* Ungdom
* Försörjningsstöd
* Missbruk
* Socialpsykiatri
* Äldre och funktionsnedsättning/LSS
* Migration
* Ledarskap

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt vid ämnet kommer du huvudsakligen att undervisa på socionomprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan bli aktuellt. 

Förutom undervisning, ingår ansvar för handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling i anställningen. Övriga arbetsuppgifter är aktivt deltagande i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Egen kompetensutveckling ingår i anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har socionomexamen eller examen från sociala omsorgsprogrammet. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder
För anställningen fästs särskild vikt vid;

- god kunskap om lagstiftning och erfarenhet av handläggning och dokumentation och/eller kunskap och erfarenhet av ledarskap, alternativt socialgerontologi.
- god muntlig och skriftlig förmåga i svenska

Vi fäster stor vikt vid;

- Flerårig yrkeserfarenhet inom socialt arbete/socialt omsorgsarbete
- Undervisningserfarenhet

Karlstads universitet fäster också stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, såsom engagemang, initiativ- och samarbetsförmåga, och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. 

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

• Personligt brev
• Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
• Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
• Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/39

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem.

Psykologiämnet tillsammans med genusvetenskap, socialt arbete och sociologi utgör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Forskningen som bedrivs i psykologi är inriktad mot ett antal olika områden, såväl med klinisk inriktning som vardagslivets psykologi.

För den utlysta doktorandtjänsten är tre av dessa områden utpekade: (i) Sömn i relation till psykisk och fysisk (o)hälsa; (ii) Nya drogtrender i samhället med fokus på motivation, hälsa och behandlingsarbete utifrån vårdgivare och brukarperspektiv; (iii) Relationen mellan vardagsbeslut, upplevelser och emotionellt välbefinnande.

Samtliga tre områden är av lika stort intresse. Vi söker en doktorand som har drivkraft att utveckla forskning inom ett av de tre utvalda områdena. Sökanden skall inkomma med en kortfattad forskningsplan för det tilltänkta forskningsområdet.

Anställning
Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets arbete. I anställningen kan det ingå undervisning, forskning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/documents/32621

Behörighet och urval
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap). 

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i psykologi har den som antingen har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudomårdet psykologi eller har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Av betydelse för antagningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som påvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt övriga meriter. Egna forskningserfarenheter samt examen från psykologprogram är meriterande. Den sökande skall ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska vilket behövs för att klara forskarutbildningen. 

Särskilt vikt läggs vid bifogad forskningsplan (max 1000 ord) över det tilltänkta forskningsområdet (förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar, samt metod).


Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander.

Tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Meritförteckning med vidimerade kopior som styrker de uppgifter som åberopas.
- Akademiska betyg/meriter, examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på kandidat-, magister- eller masternivå samt eventuellt andra handlingar som sökanden önskar åberopa.
- Forskningsplan (max 1000 ord) med förslag på teoretisk ram, syfte och frågeställningar.
- Övriga handlingar som sökanden vill åberopa för att styrka sin förmåga att tillgodo-göra sig utbildning på forskarnivå.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/19

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vi söker n... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en doktorand i sociologi med inriktning mot genusforskning.

Beskrivning
Inom sociologiämnet bedrivs undervisning inom sociologi och sociologisk socialpsykologi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet består av c:a 20 personer och ansvarar för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Sociologin deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår också i flera nationella och internationella samarbeten.

Mycket av nuvarande forskning i sociologiämnet vid Karlstads universitet bedrivs inom tre huvudområden: vardagsliv och personligt liv, kritiska åldersstudier och motståndsstudier. Ofta tillämpas ett intersektionellt perspektiv.

Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF). CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, tillämpad genusforskning, och genus, hälsa och teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Ämnet sociologi ingår tillsammans med Centrum för genusforskning och genusvetenskap i en flera?mnesinstitution med socialt arbete och psykologi.

Anställning
Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets arbete. I anställningen kan det ingå undervisning, forskning och administration med högst 20 % av heltid. I så fall görs tillägg till utbildningstiden med motsvarande tid. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet. 

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet: https://www.kau.se/documents/32621

Behörighet och urval
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen 7 kap).

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 120 högskolepoäng i sociologi, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild vikt läggs vid kvaliteten hos självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskarakta?r. Stor vikt läggs på innehåll och utformning av forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt och på dess relevans för inriktningen mot genusforskning. Stor vikt läggs också på sökandens avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Viss vikt läggs vid sökandens sociala förmåga, självständighet och färdigheter i att arbeta både enskilt och i grupp. Den sökande skall ha goda kunskaper i svenska och engelska. 

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80 % och 20 % undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. 

Tillträde enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

För att anställningen ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av examensarbete och andra publikationer
- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
- Förslag till forskningsplan omfattande cirka 5 sidor samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
- Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Ange dnr. REK 2020/20

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: www.kau.se.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i psykologi, omfattning 20 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du psyk... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.

Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.  Oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Under
vårterminen 2020 ska en anställning som amanuens tillsättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för
psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av nya rutiner, teknisk support avseende journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det innebär även bistå i arbetet med att administrera psykologmottagningens hemsida samt sökande till psykologmottagningen.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och ha ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse, till och med 2021-01-31. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år och under förutsättning att sökande fortfarande uppfyller behörighetskraven.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

• personligt brev
• CV
• kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
• intyg på pågående studier
• minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.

Ange ref.nr REK 2020/11

Sista ansökningsdag 2020-02-16

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i genusvetenskap, visstid

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vi söker n... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vi söker nu en universitetsadjunkt i genusvetenskap med arbetsuppgifter som redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies.

Beskrivning
Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, tillämpad genusforskning, och genus, hälsa och teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår:

- Redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies. I arbetet ingår att handha tidskriftens manuskriptsystem, kommunicera med förlag och författare i nära samarbete med tidskriftens redaktörer.
- Andra arbetsuppgifter som exempelvis undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. Krav är även att ha genomgått högpedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskoleutbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.Behörighetsgrunder
Särskild vikt läggs vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska. Vid tillsättningen fästs en avgörande vikt vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med akademisk text på engelska. Tidigare erfarenhet från redaktionellt arbete är meriterande. För anställningen fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

Villkor
Anställningen är en tidsbegränsad (15 månader), med möjlighet till förlängning. Anställningen är på deltid (25 %), men kan komma att utökas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammanställning/CV med två angivna referenspersoner
- Dokumentation och intyg som styrker meriter och erfarenheter från exempelvis redaktionellt arbete eller annan relevant erfarenhet
- Redogörelse för språkkunskaper i engelska
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas i den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Ange dnr. REK 2020/29.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi med inriktning behandling på psykodynamisk grund men även utvecklingspsykologi och utredningsmetodik är centrala fält för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan ingå. Undervisningen kan ges både på svenska och
engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.Behörighetskrav
För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som psykolog med inriktning behandling på psykodynamisk grund. Psykoterapeutlegitimation med psykodynamisk inriktning är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning behandling. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är
förmågan att samverka med det omgivande samhället. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.Villkor
Anställningen är tillsvidare på minst 40%, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

-  Personligt brev
-  Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
-  Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
-  Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
-  Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
-  Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-02-16

Ange dnr. REK 2020/25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Fakultetsadministratör 50%

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vid univer... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Vid universitetet finns två fakulteter, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Administrativa avdelningen vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskaps (HS) verksamhet är indelad i ämnen, institutioner och centrumbildningar som arbetar med kunskaps­byggande på olika sätt, framförallt genom utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid HS fakulteten finns också en administrativ avdelning bestående av cirka sextio anställda som arbetar med bland annat utbildnings- och forsknings­­administration samt administrativt stöd till studenter, lärare, forskare och ledning.

Beskrivning

Vi söker nu en fakultetsadministratör till den administrativa avdelningen som på 50 % skall arbeta med utbildnings- och forskningsadministration. Tjänsten är placerad vid Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap och ämnet risk- och miljöstudier.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av utbildningsadministration som bland annat omfattar administration av kurser, reservantagning, registrering, tentamenshantering och information till studenter och forskarstuderande. Vi har kurser på såväl campus som distans.

Eftersom den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja all verksamhet inom fakulteten kan det även komma att ingå administrativa uppgifter inom andra delar av fakultetens verksamhetsområde allt efter behov.

Arbetet utförs i nära samarbete med studierektor, lärare och andra administratörer.

Kvalifikationer

För anställningen krävs utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter. Du skall ha tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna inom en utbildnings- eller forskningsmiljö. Du är utåtriktad och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer till både arbetskamrater, studenter och externa kontakter. En förutsättning för att du skall hålla en god servicenivå och utföra dina arbetsuppgifter med ett gott resultat, är att du är strukturerad, noggrann och har för­måga att självständigt planera ditt arbete, samt ta egna initiativ. Då det periodvis är en hög arbetsbelastning skall du ha förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Du skall ha goda språkkunskaper och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Eftersom arbetet till stor del utförs i flera olika digitala system behöver du vara mycket datorvan och ha lätt för att lära nya system. Har du goda kunskaper om universitet och högskolor och dess administrativa rutiner ser vi det som meriterande.

Villkor

Anställningen är tills vidare med omfattning 50%. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Tillträde den 1 januari eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi, som du når genom att logga in här nedan. Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange två referenspersoner.

Sista ansökningsdag är den 10 december.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, till Rektorsutbildningen

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med placering vid Rektorsutbildningen.

Denna adjunktsanställning är primärt riktad mot uppgifter inom Rektorsutbildningen.
Rektorsutbildningen genomför och medverkar i utbildningar och utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp. Vi kan erbjuda en livaktig utbildnings- och forskningsmiljö med ett kreativt arbetslag som ständigt utvecklar verksamheten.

På Institutionen för pedagogiska studier finns förutom ämnet pedagogiskt arbete också specialpedagogik och idrott och hälsa. Vid institutionen finns utbildningsprogram mot ämneslärare, grundskolelärare, förskolelärare, yrkeslärare och speciallärare. Institutionen har idag runt 115 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor samt undervisning och handledning. I ditt uppdrag deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i pedagogik/ pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll, den som genomfört högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogiskt utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de första två åren av anställningen. Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet. 

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt. Pedagogisk skicklighet är av särskild vikt, den bedöms genom dokumenterat goda insatser vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer.

Erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolväsendet är av stor vikt, liksom erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av skolutveckling.

Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar är av vikt, liksom god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga – såväl på svenska som på engelska – är en förutsättning för att lyckas i uppdragen.

Meriterande är ämnesdidaktiska kunskaper inom samhällsorienterade ämnen samt kunskaper och färdigheter relaterat till digitalisering.

De kvalifikationer som åberopas skall vara verifierade genom intyg.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvisböcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-11-22.

Ange dnr. REK 2019/235.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Professor i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet bedrivs undervisning inom sociologi och sociologisk socialpsykologi på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.

Mycket av nuvarande forskning i sociologiämnet vid Karlstads universitet bedrivs inom tre huvudområden: vardagsliv och personligt liv, kritiska åldersstudier och motståndsstudier. Ofta tillämpas ett intersektionellt perspektiv. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning.

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
Vi söker en professor med erfarenhet av att bygga inkluderande forskarmiljöer, som har breda forskningserfarenheter och som kan spela en viktig roll i akademiskt samarbete och utveckling i sociologi. Arbetsuppgifter omfattar forskning och undervisning på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. En professor har ansvar för att leda och utveckla forskning, samt handleda doktorander i sociologi. Arbetsuppgifter omfattar också att aktivt söka extern finansiering för projekt som inkluderar annan forskande personal vid sociologin. Den utsedda professorn förväntas utveckla samarbete med omgivande samhälle, liksom med andra akademiska institutioner i Sverige och utomlands. I arbetsuppgifterna kan arbetsledande funktioner komma att ingå.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnet sociologi. För behörighets- och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Högskoleförordningens 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning.

https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid att den sökande ska ha omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö.

Särskild vikt ges dokumenterad förmåga att bygga forskarmiljöer, till exempel genom att inkludera juniora forskare i forskningsprojekt eller genom att erhålla forskningsmedel för doktorander.

Särskilt vikt läggs också vid forskningsexpertis inom nuvarande forskningsområden vid Karlstads sociologiämne (se ovan).

Vi fäster stor vikt vid administrativ skicklighet. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kommunicera på svenska och engelska. Saknas någon av dessa språkkunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde inhämtar   kunskaperna senast två år inom anställningens början.

Meriterande är dessutom samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av;

• personligt brev
• meritförteckning med referenser (CV)
• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• intyg på genomförd utbildning i forskarhandledning och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse
• redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
• planer för den framtida verksamheten
• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
• kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex.läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.


Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".

https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/218

Sista ansökningsdag: 2020-02-16.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i engelska, litteraturvetenskaplig inr. eller litteraturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning D... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Den Kulturvetenskapliga forskargruppen (KuFo) vid Karlstads universitet fungerar som en tvärvetenskaplig plattform för forskare aktiva inom kulturorienterade grenar av humaniora.

För närvarande innefattar gruppen forskare från engelsk litteratur- och språkvetenskap, litteraturvetenskap, interkultur, kulturstudier, arbetsvetenskap och konst- och bildgestaltning men förblir även öppen för forskare inom andra fält som berör frågor om kultur. Gruppen hålls samman av ett delat intresse för det vi kallar samhällets kulturella arkiv, vilket vill säga att vi fokuserar frågor som berör den historiska och geografiska spridningen och förvaltningen av kulturella uttryck och diskurser. De olika discipliner som ingår inom humaniora behandlar förstås detta arkivmaterial på ganska olika vis. För att bättre fånga den mångfald metoder och teorier som präglar det kulturvetenskapliga fältet närmar sig KuFo det kulturella arkivet via tre övergripande infallsvinklar: estetik, retorik och praktik. Utan av göra avkall på vare sig disciplinär bredd eller spets har KuFo utvecklats till en produktiv plattform för akademiska studier av kultur vid KaU. För mer information om KuFo se: https://www.kau.se/kufo

Vid ämnena engelska och litteraturvetenskap bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer. Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser.

Anställningen
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön inom KuFo och på ämnet.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet i engelska med litteraturvetenskaplig inr. har den som har minst 30 högskolepoäng i engelska på avancerad nivå, varav 15 poäng skall utgöras av ett självständigt arbete.

Särskild behörighet i litteraturvetenskap har den som avlagt magisterexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller på annat sätt förvärvat motsvarade kunskaper. Goda kunskaper i svenskap och engelska är ett krav. Kunskaper i andra språk är av värde.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Doktorandmiljön i engelska och litteraturvetenskap består i dagsläget främst av män, varför vi gärna ser kvinnliga sökanden.

Villkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Anställningen tillträds 2020-01-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs senast 2019-11-24 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
- Kopia av examensarbete och andra publikationer
- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
- En kortfattad forskningsplan (1 000–2 500 ord)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev Visa mindre

Universitetslektor i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för sociala och psykologiska studier söker nu en universitetslektor i socialt arbete.

Socialt arbete ingår tillsammans med sociologi, psykologi och genusvetenskap i Institutionen för sociala och psykologiska studier. Institutionen har cirka 90 anställda varav 13 är professorer, 2 docenter, 31 lektorer, 25 adjunkter och 11 doktorander.

Vid ämnet socialt arbete är drygt 25 personer verksamma med utbildning, forskning och externa kontakter. Ämnet har ansvar för socionomprogrammet med cirka 350 studenter. Förutom undervisning på grundnivå bedriver vi undervisning på avancerad- samt forskarutbildningsnivå. 

Vår forskning i socialt arbete vid Karlstads universitet har en bred spännvidd. Den omfattar bland annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck, kring vilka en tvärvetenskaplig miljö för närvarande håller på att byggas upp; barn som far illa, barns och ungdomars psykiska hälsa samt bedömningar och insatser inom socialtjänsten. Vår forskning omfattar även områden som utsatthet och marginalisering, civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, arbetslöshetens sociala och hälsomässiga konsekvenser samt arbetsvillkor inom det sociala arbetet. Våra nuvarande doktorandprojekt bedrivs inom grön omsorg och äldreomsorg relaterat till mänskliga rättigheter. Det rör för närvarande på sig i vår forskarmiljö, med nya projekt som startas upp. För dig som ny lektor finns stora möjligheter att vara med och bygga vår forskarmiljö. 

Som enda lärosäte i landet har vi FoU Välfärd Värmland, placerat hos oss på universitetet. Vi har följaktligen ett nära samarbete med denna forsknings- och utvecklingsenhet, som har en mycket livaktig verksamhet med verksamhets- tillika praktiknära studier, utvärderingar samt seminarier och konferenser.

Arbetsuppgifter
Som anställd hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter undervisning på socionomprogrammet, vilket även innebär kursansvar, handledning och examination. En kompetens som vi för närvarande särskilt efterfrågar är juridik inom det sociala området. Du kommer aktivt att delta i forskning, driva egna forskningsprojekt samt att ansöka om externa forskningsmedel i konkurrens. Varje medarbetare fyller en viktig funktion för vår verksamhet! Därför förväntas du även att aktivt delta i ämnets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att vara uppdaterad om utvecklingen såväl inom ämnet som samhällsförändringar som har betydelse för det sociala arbetet. Utöver ovanstående kan du vid behov komma att handleda och undervisa på magister/master- samt forskarutbildningsnivå.

Behörighetskrav
För anställningen krävs att du har doktorsexamen i socialt arbete eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. Det krävs att du har dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning. 

Bedömningsgrunder
Att du kan uppvisa vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom socialt arbete bedöms vara av lika och särskild vikt för anställningen. Du förutsätts har goda kunskaper i svenska och engelska, på grund av arbetets natur och då internationalisering är ett prioriterat område. Saknar du någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att du vid anställning, aktivt arbetar för att inhämta dessa språkkunskaper. Såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterad för möjlighet att bedöma såväl dess omfattning som dess kvalitet. 

Vi fäster stor vikt vid att du har god administrativ kompetens, liksom god förmåga att samverka såväl inomvetenskapligt som med det omgivande samhället. För anställningen värdesätter vi att du har personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att du som anställd har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. 

Meriterande för anställningen är socionomexamen eller uppvisad yrkeserfarenhet inom det sociala arbetsfältet. Meriterande är även kompetens i juridik inom det sociala området, socialpsykologi och/eller brukarperspektiv.

Anställningen ska tillsättas av den sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av socionomprogrammet och socialt arbete som undervisnings- och forskningsämne. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid avdelningen. Mer information om ämnets forskning kan läsas på hemsidan.

För ytterligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Högskoleförordningen kap. 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan, för att se hur ansökan ska se ut gå in på www.kau.se/jobb.

Ange ref.nr REK 2019/217

Sista ansökningsdag: 2019-12-08.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i psykologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – psykologi är ett av dem.

Ett stort antal psykologiska forskare och doktorander är knutna till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 70-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander.

Forskningen är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteorganisationers utmaningar. Den pågående digitaliseringen av samhällssektorer såsom handel, vård och myndigheter är ett sådant område. Globala samhällsutmaningar såsom klimatsmart konsumtion, hållbara städer och minskad miljöpåverkan är ett annat. Oavsett område gäller att det krävs beteendeförändring på ett både individuellt och samhällsövergripande plan. Forskningsinsatser kring beteendeförändring, såsom nudging, beteendeekonomi och andra modeller för hur individer själva kan hantera sin beteendeförändring samt hur samhällsinstitutioner kan initiera och driva beteendeförändring är därför önskvärt. 

Vi ser idag hur livsstilsrelaterade sjukdomar som breder ut sig i samhället samtidigt som belastningen på den offentliga sjuk- och hälsovården ökar. Det vore därför önskvärt för både individ och samhälle om enskilda individer förmår ändra sin livsstil för att minska ohälsa. Doktorandprojektets övergripande innehåll handlar därför om att forska kring skapande och vidmakthållandet av individuella och gemensamma program som stöttar beteendeförändring som leder till både ett bättre samhälle och mer välmående individer. Mer specifikt förväntas doktoranden delta i pågående projekt och där undersöka hur invanda beteenden, beteendeförändring, motivation och information generellt kan påverkas till för samhället och individen önskvärda sätt. Mer specifikt handlar föreliggande doktorandprojekt om hur man kan nyttja data som samlas in av exempelvis smarta klockor och mobiltelefoner för att stötta individer i beteendeförändrande syfte. Centrala frågor gäller vilka typer av data och vilka former av presentationer av dessa data som motiverar individer att adoptera önskvärda beteenden. 

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i psykologi har den som antingen 

- har 120 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi eller

- har avlagt psykologexamen eller psykoterapeutexamen eller

- inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarade kunskaper

Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse. Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och genomföras på svenska.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad.

Ansökan
Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc

- Åberopade C-, D- och E- uppsatser

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet Visa mindre

Fakultetsadministratör med inriktning forskningsadministration

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker en fakultetsadministratör till den administrativa avdelningen med placering vid Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa.

Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH) som i år firar sitt 10-årsjubileum. Centrumet är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. CFBUPH genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt. Vid centrumet arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Forskargruppen består idag av tio personer.

Läs mer på CFBUPH:s webbplats: www.kau.se/cfbuph

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att ge stöd och service till centrumbildningens föreståndare och vetenskapliga ledare, inkluderande forskningsadministrativt stöd, t ex framställning av diagram och tabeller, litteratursökning, medverkan vid data­in­samlingar och dokumentation av forskningsdata. I arbetsuppgifterna ingår även arbete med CFBUPH:s webbplats, att skapa PowerPoint presentationer och att korrekturläsa texter på både svenska och engelska.

Kvalifikationer

För anställningen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Av särskild vikt är god administrativ förmåga, goda språkkunskaper i svenska och engelska, samt gedigen erfarenhet av Word, Excel och PowerPoint.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom ansvarstagande, god samarbetsförmåga, stresstålighet samt god kommunikativ förmåga. Noggrannhet är av särskilt stor vikt.

Goda kunskaper om universitetet och dess administrativa rutiner är meriterande.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med omfattning 100%. Tillträde den 1 november eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi som du når genom att logga in här nedan. 
Till ansökan bifogas personligt brev och CV. Ange även två referenspersoner. 

Sista ansökningsdag är den 15 september 2019.

Välkommen med din ansökan! 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Professor i företagsekonomi, inriktning redovisning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning H... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.
I en handelshögskola har forskning och utbildning i redovisning och ekonomistyrning en central roll. Studenternas intresse för att välja dessa områden i civilekonomutbildningen är stort. Handelshögskolan behöver stärka forskningen inom detta område och vi söker därför en kvalificerad forskare med förutsättningar att ta en ledande roll i verksamhetens utveckling.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt forskning. I anställningen ingår forskning med en omfattning som är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel. Vi söker en god forskare och pedagog och som aktivt vill delta i Handelshögskolans utveckling. Samverkan med andra universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt, samt samverkan med det omgivande samhället och att verka för att forskningsresultat sprids är också prioriterade arbetsuppgifter. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har doktorsexamen i företagsekonomi med  inriktning mot redovisning eller ekonomistyrning. Sökande skall ha visat tillräcklig vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i ämnet. Särskilt meriterande är en bredd i såväl forskning som undervisning mot både redovisning och ekonomistyrning. Den sökande skall ha uppvisat en god undervisnings- och handledningsförmåga på alla utbildningsnivåer samt ha erfarenheter av ansökningar om externa forskningsmedel och utveckling av externa kontakter. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt, se https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf samt Högskoleförordningen 4 kap § 3.

Bedömningsgrunder
Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmågan att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån publiceringar inom redovisning eller ekonomistyrning.
Planering och ledning av forskning tillmäts stor vikt. God förmåga och erfarenhet av att obehindrat undervisa på svenska är av särskild vikt och förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

Meriterande är även förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att attrahera externa forskningsmedel.

God administrativ förmåga och goda ledaregenskaper ingår också i bedömningen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som stark samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten samt vid god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska bestå av:

- styrkt meritsammanställning
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk grundsyn
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar . Där finner du också Karlstads universitets anställningsordning. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2019/186 

Sista ansökningsdag: 2019-10-31

Välkommen med din ansökan!Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i historia

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning Ä... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap och statsvetenskap institutionen för Samhälls- och kulturvetenskap.

Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning

Vid Karlstads universitet ser vi historia som en kritisk humanvetenskap och forskningens tyngpunkt ligger på modern och tidigmodern historia. Pågående forskning sker inom områdena politisk historia, kulturhistoria, utbildningshistoria, historiedidaktik samt socialhistoria.

Nu söker vi ytterligare en doktorand till vårt ämne! Vi välkomnar ansökningar oavsett inriktningar, vi ser dock särskilt positivt på ansökningar som är relaterade till ämnets forskningsprofil och som matchar handledarkompetensen vid ämnet. Vi utgår från att du som doktorand blir en del av vår forsknings- och arbetsgemenskap. Du kommer också ges möjlighet till undervisning på grundutbildningen.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39 §).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i historia har den som avlagt examen i historia på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng,varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Särskilt stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen,där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans för den inriktning som anges i beskrivningen ovan. Stor vikt läggs också vid den sökandes avsikt att närvara i och aktivt delta i utvecklingen av forskningsmiljön. Meriterande är god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga. Vi förutsätter också att den sökande är beredd att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Sökande som antas har, efter överenskommelse, möjlighet att medverka i ämnets grundutbildning och lärarutbildningskurser (maximalt upp till 20 % av heltid och med motsvarande förlängning av anställningen).

Karlstads universitet välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång och styrka. Referenstagning och intervjuförfarande ingår.

Mer information om forskarutbildning
http://www.kau.se/forskarutbildning

Ansökan
Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

- Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.


- Kopia av examensarbeten och andra publikationer


- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen


- Förslag till forskningsplan minst 5, maximalt 7 sidor. Forskningsplan som skrivs på svenska skall därutöver inkludera en engelsk sammanfattning om ca 500 ord)

- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa


- Uppgift om referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev

  Visa mindre

Projektassistent i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program, Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten. Forskningen som bedrivs fokuserar ålder, genusordning, småföretagande, motstånd m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Sedan 2018 pågår i ämnet ett internationellt forskningsprojekt som belyser arbetsvillkor för anställda äldre än 50 år inom vård, transport och finans, samt deras förutsättningar och vilja att arbeta i högre ålder. Forskningsprojektet bedrivs av forskare vid Karlstads universitet i samarbete med kolleger i fyra ytterligare europeiska länder.Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är inom sociologi och består i huvudsak av att tillsammans med forskare i ämnet medverka i ett befintligt forskningsprojekt. Arbetsuppgifterna innebär rekrytering av informanter, genomförande av och transkribering av kvalitativa intervjuer i samverkan med projektledaren.Behörighetskrav
För anställningen krävs att sökande har avlagt kandidatexamen i sociologi eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. För anställningen krävs också erfarenhet av att ha arbetat med kvalitativa intervjuer.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid att sökande har god muntlig och skriftlig färdighet i svenska. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga och noggrannhet, liksom förmåga att ta egna inistiativ.

Villkor
Anställningens omfattning är minst 50 % av heltid men kan komma att utökas. Den löper under fyra månader, men möjlighet till förlängning kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

- Personligt brev
- Meritsammanställning/CV
- Kopior på examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
- Ange minst två referenspersoner

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-08-04.

Ange ref. nr REK 2019/147

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor till CTF , Centrum för tjänsteforskning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning C... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.

ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, miljöteknik och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. 

Arbetsuppgifter
Anställningen som post-doc kommer att knytas till forskningsprojekt vid CTF om musikbranschens digitala transformation och om marknadsföringsarbete. Forskningen om musikbranschens digitala transformation fokuserar på hur musikbranschen gått från analog varulogik till digital tjänstelogik. Projektet syftar till att förstå hur marknader förändras genom digitalisering och vad detta innebär för aktörerna på sådana marknader. Forskningsprojektet om marknadsföringsarbete lägger fokus vid att studera hur marknadsföring i praktiken bedrivs i organisationer. Projektet syftar till att kartlägga och förstå betydelsen av de praktiker som marknadsförare använder sig av för att bedriva sitt arbete. Båda dessa projekt inbegriper kvalitativa studier av företag och andra branschaktörer. Forskaren som får tjänsten kommer genomföra intervjuer, observationer och dokumentstudier samt bearbeta redan insamlad empiri. Förutom tjänsteteori, exempelvis tjänstelogik, och företagsekonomisk teoribildning, om exempelvis marknadsföring, används inom projekten teorier från sociologi och filosofi, exempelvis praktikteori. Utöver att bidra till ovan nämnda forskningsprojekt kommer forskaren även erbjudas möjlighet att bedriva egen initierad forskning.

Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Excellens avser i detta sammanhang publiceringar i tidskrifter på nivå tre eller fyra enligt AJG-listan. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi och praktik. Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Vi söker en postdoktor i företagsekonomi, psykologi, sociologi eller arbetsvetenskap alternativt någon som har motsvarande kompetens, exempelvis i form av en doktorsexamen i etnologi eller antropologi. Behörig att anställas som postdoktor inom ramen för denna utlysning är den som har avlagt doktorsexamen eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av de ovan nämnda ämnena. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång. Äldre examina får beaktas om det finns särskilda skäl så som föräldraledighet och sjukdom.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvalitativ datainsamling och -analys. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF. Det är en fördel, men inget absolut krav, att behärska svenska då datainsamlingen framför allt är tänkt att genomföras på svenska. Sökanden måste behärska engelska väl, speciellt i skrift, då artiklar och andra rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Villkor
Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor).
- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
- Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/118

Sista ansökningsdag: 2019-06-28

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program: Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.  

Forskningen som bedrivs fokuserar emotioner och personligt liv, ålder, genusordning, arbetsorganisationer, småföretagande m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Vi eftersträvar också en förstärkning av vår forskning om maktordningar och intersektionalitet.  

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas också delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet.


Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande), visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap och Karlstads universitets anställningsordning.Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av särskild vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på svenska och engelska.  

Av vikt är god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är meriterande.  

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- personligt brev.
- meritsammanställning med två refrenspersoner.
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet.
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
- planer för den framtida verksamheten.
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå).
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-08-01

Ange dnr. REK 2019/111

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Amanuens i psykologi , omfattning 20 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Är du psykolo... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Är du psykologstudent, har hög arbetskapacitet och är lösningsinriktad? Då kan du vara den vi söker för uppdraget som amanuens vid ämnet psykologi på Karlstads universitet.

Läs vidare och sök anställningen som amanuens i psykologi!

Beskrivning
Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006. I anslutning till psykologprogrammets verksamhet startades hösten 2018 en psykologmottagning vid universitetet. Till höstterminen 2019 ska en anställning som amanuens inrättas med koppling till verksamheten vid psykologmottagningen.

Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier ska biträda verksamhetschefen för psykologmottagningen på Karlstads universitet. Det innebär arbetsuppgifter som att bistå vid upprättande och genomförande av nya rutiner, teknisk support avseende journalsystem, inspelning och annan teknisk utrustning. Det innebär även bistå i arbetet med att administrera psykologmottagningens hemsida samt sökande till psykologmottagningen.Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Sökande ska vara antagen till psykologprogrammet vid Karlstads universitet och ha ett år kvar till fullständig examen.Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att du kan växla mellan lösningsinriktat självständigt arbete och samarbete, att du är initiativrik, handlingskraftig och därmed kan få saker gjorda. Vi lägger stor vikt vid att du som söker har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, att du har goda pedagogiska och sociala färdigheter samt lätt att lära dig nya datasystem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen som amanuens omfattar 20% av heltid, vilket motsvarar 8 timmar i veckan eller en arbetsdag i veckan.

Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse, till och med 2020-06-15. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst 3 år.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier
- minst två referenspersoner

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan.  

Ange ref.nr REK2019/139

Sista ansökningsdag 2019-06-14  

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorander i socialt arbete

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning K... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Karlstads universitet söker två doktorander i ämnet socialt arbete, med anställning vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Inom a¨mnet socialt arbete vid Karlstads universitet bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett socionomprogram med ca 350 studenter. Vi a¨r drygt 20 personer som arbetar med forskning, utbildning och externa kontakter. Vid ämnet finns ett nära samarbete med en forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Välfärd Värmland.

Forskningen i socialt arbete fokuseras kring sociala problem och deras konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt på interventioner och metoder för att förebygga, lindra och lösa sociala problem. Inom ämnesmiljön vid Karlstads universitet studeras utsatthet och marginalisering, civilsamhällets roll inom den sociala välfärden, arbetslöshetens sociala och hälsomässiga konsekvenser samt arbetsvillkor inom det sociala arbetet. Vidare bedrivs forskning om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som far illa, barns och ungdomars psykiska hälsa samt bedömningar och insatser inom socialtjänsten.

Anställningen
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng. Bestämmelser om utbildningen finns i 7 kap. Högskoleförordningen. Som doktorand i socialt arbete bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnet inre arbete och kunna påta dig t ex administrations- och/eller undervisningsuppgifter. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats och förväntas bidra aktivt i forskningsmiljön, inklusive seminarieverksamheten vid ämnet socialt arbete.

Det är möjligt och även önskvärt att du som doktorand deltar i en av Karlstads universitets forskarskolor för doktorander; Forskarskolan i regionalt samhällsbyggande eller Forskarskolan Hälsa.

Behörighet
Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. Grundläggande behörighet har också den som före den 1 juli 2007 uppfyllt kraven om grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande (äldre bestämmelser).

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 120 högskolepoäng i socialt arbete eller annat närliggande ämne, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande bör ha god förmåga att kommunicera på svenska och engelska

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och ämnets befintliga handledarkapacitet samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö. Antagning sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.

Ansökan
Ansökan sker via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande handlingar:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc?
- Kopia av examensarbete och andra publikationer?
- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.?
- Förslag till forskningsplan (4-5 sidor) samt en engelsk sammanfattning (cirka 500 ord)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev. Visa mindre

Doktorandtjänst i företagsekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning F... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem.

Doktorandtjänsten kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

Det föreslagna doktorandprojektet ligger inom området digitala tjänsteinnovationer. Gränserna mellan produkt- och tjänsteinnovation har delvis suddats ut eftersom fokus istället ligger på tjänsters och produkters värdeskapande vid användning. Tjänsteinnovationer har härmed även kommit att innefatta innovationer av t.ex. affärsmodeller, processer och upplevelser. I föreliggande doktorandprojekt avser vi fokusera på att utveckla kunskaper om hur digitala innovationer i komplexa tjänstesystem kan och bör organiseras och hur affärslogik och affärsmodeller kan utvecklas och omformas med syfte att stimulera ett offensivt innovationstänkande. I projektet kommer vi att använda oss av etablerade forskningsmetoder såsom kvalitativa intervjuer, dokumentstudier och liknande metoder, men även kvantitativa analysverktyg såsom enkäter kommer att användas.

Utbildning och tjänstgöring
Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer kandidaternas självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse.

 Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och observationer är också mertirande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och observationer och genomföras på svenska. Sökanden måste också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad. Antagning sker under förutsättning att erfordliga beslut fattas.

Ansökan
Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade examensarbeten på C-, D- och E-nivå

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet. Visa mindre

Professor , Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning V... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap finns Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH).

I år firar CFBUPH sitt 10-årsjubileum (www.kau.se/youngmentalhealth2019). Centrumet är idag en av fakultetens starkaste forskargrupper. Centrumet är regionalt förankrat och har ett omfattande samarbete med nationella myndigheter och med forskargrupper nationellt och internationellt. Vårt mål är att CFBUPH ska bli ett internationellt ledande forskningscentrum inom området barns och ungdomars psykiska hälsa.

Vi genomför och deltar i stora undersökningar om barns och ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden, såväl i Värmland som nationellt och internationellt. Forskningen vid CFBUPH är huvudsakligen externt finansierad. Med programstöd 2013-2019 från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och i samverkan med Göteborgs universitet studerar vi ”Effekter av förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa”. I forskningsprogrammets Advisory Board ingår ledande forskare från Australien, Kanada, Storbritannien och Tyskland.

CFBUPH medverkar i det psykologprogram som höstterminen 2015 startade vid Karlstads universitet. Centrumet har en egen webbplats: www.kau.se/cfbuph

Vid CFBUPH arbetar forskare med bakgrund i demografi, folkhälsovetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Forskargruppen består idag av tio personer. Vi vill nu förstärka vår kompetens och kapacitet med en professor.

Anställningen som professor är vid institutionen för sociala och psykologiska studier, med organisatorisk placering vid CFBUPH.

Arbetsuppgifter
Som professor består arbetsuppgifterna främst av forskning, i första hand om trender och sociala bestämningsfaktorer för ungas psykiska hälsa. Vi kommer att göra vårt bästa för att skapa goda förutsättningar för forskning och en framgångsrik karriär.

En mycket viktig arbetsuppgift är att medverka till extern forskningsfinansiering. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, handledning av doktorander och samverkan med det omgivande samhället. I anställningen kan även administrativa uppgifter ingå.

Behörighetskrav   
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i ämne inom centrumets verksamhetsområde, förmåga att samarbeta över ämnesgränser samt visat förmåga att initiera och framgångsrikt leda forskningsprojekt. Erfarenhet som lärare från grund- och forskarutbildning är en förutsättning. Ett krav för anställningen är också utbildning för forskarhandledning samt behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningarna under de två första årens anställning.

Mycket goda kunskaper i kvantitativ metod och i engelska är krav för anställningen. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap § 3 samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Vi söker en disputerad forskare som bedrivit forskning av relevans för centrumets forskningsområde. Stor vikt läggs vid erfarenhet av internationellt samarbete, erfarenhet av storskaliga populationsstudier, förmåga att erhålla externa forskningsmedel samt erfarenhet av att som huvudhandledare leda doktorander fram till disputation. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga och noggrannhet liksom förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Om kunskaper i svenska saknas förväntas den sökande tillägna sig sådana.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %). Tillträde enligt överenskommelse. Verksamheten vid CFBUPH förutsätter att Du är närvarande på arbetsplatsen.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas fullt ut. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall bestå av:

- personligt brev
- styrkt meritsammanställning med referenser
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på genomförd utbildning i forskarhandledning och högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet som är av betydelse
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till biträdande lektor och forskarassistent".  Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/104

Sista ansökningsdag: 2019-08-15.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Två doktorandtjänster i företagsekonomi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning

Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen – företagsekonomi är ett av dem.

De två doktorandtjänsterna kommer knytas till den mångvetenskapliga forskningsenheten CTF – Centrum för tjänsteforskning (www.ctf.kau.se). Vid CTF arbetar ett 60-tal personer, varav nio professorer och ett drygt 20-tal doktorander. CTF är ett världsledande forskningscenter vars forskning är inriktad mot ett antal områden som anknyter till tjänsteverksamheter.

De två doktorandtjänsterna ligger inom de företagsekonomiska sub-områdena marknadsföring och organisation. En av doktorandtjänsterna kommer knytas till ett forskningsprojekt om musikbranschens transformation. Projektet fokuserar på hur musikbranschen gått från att vara baserad på analog varulogik till digital tjänstelogik. Projektet syftar till att förstå hur marknader förändras genom digitalisering och vad detta innebär för aktörerna på sådana marknader. Den andra doktorandtjänsten kommer knytas till ett forskningsprojekt om marknadsföringsarbete. I kontrast till merparten av den existerande marknadsföringsforskningen ligger fokus på att studera hur marknadsföring i praktiken bedrivs i organisationer. Projektet syftar till att kartlägga och förstå betydelsen av de praktiker som marknadsförare i organisationer använder sig av för att bedriva sitt arbete. Båda dessa projekt inbegriper kvalitativa studier av företag och andra branschaktörer i Sverige. Doktoranderna kommer genomföra intervjuer, observationer och dokumentstudier. Förutom tjänsteteori, exempelvis tjänstelogik, och företagsekonomisk teoribildning, om exempelvis marknadsföring, används inom projekten teorier från sociologi och filosofi, exempelvis praktikteori. För båda tjänsterna gäller avslutning med doktorsexamen.

Utbildning och tjänstgöring

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

 Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete.

Vid bedömning av ansökningarna kommer kandidaternas självständiga arbeten att tillmätas stor betydelse.

Erfarenhet av för tjänsten relevant vetenskapligt arbete är meriterande. Meriterande är även studier i andra samhällsvetenskapliga ämnen än företagsekonomi, speciellt i sociologi, antropologi, etnologi eller filosofi, då teorier och metoder från dessa discipliner används i de forskningsprojekt som doktoranderna kommer delta i. Erfarenhet av att samla in data genom intervjuer och observationer är också mertirande. Sökanden måste behärska svenska då datainsamling kommer ske i form av intervjuer och observationer och genomföras på svenska. Sökanden måste också behärska engelska väl, speciellt i skrift, då doktorsavhandlingen och rapporter som produceras inom forskningsprojekten författas på engelska.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Stationeringsort är Karlstad. Antagning sker under förutsättning att erfordliga beslut fattas.

Ansökan

Sker elektroniskt och ska bestå av:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.

- Åberopade examensarbeten på C-, D- och E-nivå

- Eventuellt andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå

- En kortfattad (max 1000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet. Visa mindre

Universitetslektor i sociologi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivning I... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Inom ämnet sociologi och sociologi med inriktning socialpsykologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Ämnet ansvarar också för ett samhällsvetenskapligt program: Samhällsanalytikerprogrammet. Vi är ca 20 personer som arbetar med både forskning, utbildning och externa kontakter. Vi deltar i flera forskningsprojekt och har ca 450 studenter. Ämnet ingår i flera nationella och internationella samarbeten.  

Forskningen som bedrivs fokuserar emotioner och personligt liv, ålder, genusordning, arbetsorganisationer, småföretagande m.m., ofta utifrån intersektionella ansatser. Vi är öppna för att bredda och utveckla ämnets forskning genom nya forskningsområden. Vi eftersträvar också en förstärkning av vår forskning om maktordningar och intersektionalitet.  

Ämnet ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i sociologi och socialpsykologi på A-D nivå på fristående kurser och inom vårt program. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i den dagliga verksamheten i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du förväntas också delta i forskningen på ämnet, driva egna forskningsprojekt och bidra till att externa medel kommer ämnet till del. Anställningen förväntas att till minst 20 procent fullgöras inom grundutbildningen. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan också komma att omfatta undervisning på andra program som socionomprogrammet, psykologprogrammet och lärarprogrammet.


Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i sociologi (eller motsvarande), visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till HF 4 kap och Karlstads universitets anställningsordning.Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom sociologi är av särskild vikt för anställningen. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vi fäster också stor vikt vid dina sociala förmågor som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras arbete. Stor vikt läggs också vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kunna kommunicera på svenska och engelska.  

Av vikt är god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Forskningserfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är meriterande.  

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse. För att skapa förutsättningar för gott samarbete och bidra till god arbetsmiljö vill vi att Du ska vara närvarande på institutionen i så stor utsträckning som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- personligt brev.
- meritsammanställning med två refrenspersoner.
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet.
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper.
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
- planer för den framtida verksamheten.
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå).
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-06-07

Ange dnr. REK 2019/111

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor i medie - och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.Projektet Känslan av nyheter

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser nu en tjänst som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet. Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften (80%) är självständig forskning inom något område med relevans för det beskrivna projektet. 20% av tjänsten utgörs av undervisning och administrativa uppgifter. Din postdoktorala forskning kommer ske i samarbete med professor Henrik Örnebring, professor Michael Karlsson samt andra medarbetare i NODE. Du kommer delta i internationellt nätverksbyggande och bidra till internationell publicering relaterat till projektet Känslan av nyheter och till NODEs verksamhet i allmänhet. Du kommer också delta i det dagliga utvecklingsarbetet inom NODE.Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område. Doktorsexamen ska ha avlagts inom högst tre år innan sista ansökningsdatum. Om doktorsexamen avlagts för mer än tre år sedan kan man fortfarande vara behörig om det finns relevanta skäl, till exempel föräldra- eller sjukledighet.

Bedömningsgrunder

Förutom de grundläggande behörighetskriterierna är följande bedömningsgrunder av vikt för tjänsten:

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, genomförbarhet och internationella relevans.

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets relevans för projektet Känslan av nyheter och för NODEs forskning generellt. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, mailto:[email protected]

Av stor vikt är att du har publicerat dig i internationella peer-review tidskrifter med relevans för forskning inom nyhetsmedier och journalistik.

Av stor vikt är att ditt föreslagna projekt har en genomtänkt och genomförbar publikationsplan (gärna med specificerade delstudier, tänkta tidskrifter eller andra publikationskanaler och dylikt).

Av vikt är också att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
- erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
- internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska,
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.Villkor

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år.
En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Arbetstid/varaktighet: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Ett personligt brev (max 1000 ord) som beskriver den sökandes bakgrund, kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll, skäl till ansökan samt syn på forskning inom ämnesområdet.
- En projektplan (max 3000 ord) som beskriver den sökandes tänkta postdocprojekt och hur detta projekt passar in i NODEs forskningsprofil och projektet Känslan av nyheter, samt hur projektet passar den sökandes egen forskningsprofil.
- En publikationsplan (max 1000 ord) för det tänkta postdocprojektet.
- CV/meritsammanställning inklusive publikationsförteckning.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas.
- Kopia av den sökandens doktorsavhandling.
- Max 2 publicerade vetenskapliga texter (tidskriftsartiklar, bokkapitel, forskningsrapporter och dylikt).
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
- Två referensbrev samt kontaktinformation för två referenspersoner.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. 

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/95

Sista ansökningsdag: 2019-05-31Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Utbildningsledare vid Rektorsutbildningen

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Institutionen för pedagogiska studier söker en utbildningsledare till Rektorsutbi... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Institutionen för pedagogiska studier söker en utbildningsledare till Rektorsutbildningen.

Rektorsutbildningen genomför, och medverkar i, utbildningar, utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp.  

På institutionen för pedagogiska studier finns även utbildningsprogram mot ämneslärare, grundlärare, förskollärare, yrkeslärare och speciallärare.

Arbetsuppgifter
Som utbildningsledare deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor samt undervisning och handledning. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.

Behörighetskrav
För anställningen som utbildningsledare krävs magisterexamen eller motsvarande omfattning i ämne med relevans för uppdraget samt dokumenterad erfarenhet av utbildningsledning, handlednings- och kvalitetsarbete inom skolväsendet.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Av särskild vikt är också dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt arbete. 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar. Av stor vikt är också god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga – såväl på svenska som på engelska – är en förutsättning för att lyckas i uppdragen. Erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolväsendet är av stor vikt, liksom erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av skolutveckling.  

Meriterande är ämnesdidaktiska kunskaper inom matematik och naturvetenskap samt kunskaper och färdigheter relaterat till digitalisering.

Villkor
Anställningen är tillsvidare på 80%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- personligt brev och CV
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen och dess innehåll
- kopior på examensbevis och intyg
- minst två referenspersoner ska anges  

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitalaansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD


Sista ansökningsdag: 2019-04-22

Ange ref nr: REK 2019/82

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i medie - och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Inst... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser en doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet.

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys.

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomediahttps://www.kau.se/geomedia NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era)https://kau.mynetworkglobal.com/center/tool/position/268107/edit/ http:/www.kau.se/node/. Geomedia, som nyligen blivit utsedd till Stark forskargrupp i en intern excellenssatsning, samlar medievetare, kulturgeografer, turismvetare och filmvetare. Gruppens forskning behandlar skärningspunkten mellan medieforskning och geografi med inriktning på frågor om medialisering och rumslighet i bred bemärkelse. NODE fokuserar på vad som händer med nyhetsförmedling och opinionsbildning i en tid av försvagad dagspress och ett alltmer fragmenterat medielandskap. Forskare vid Geomedia och NODE publicerar sig regelbundet i internationellt vetenskapliga tidskrifter och är framgångsrika med att erhålla extern forskningsfinansiering.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Projektet Känslan av nyheter

Projektet Känslan av nyheter leds av professor Henrik Örnebring och professor Michael Karlsson. Projektets övergripande fokus är de känslomässiga aspekterna av nyhetsinnehåll, -produktion och –konsumtion. Att nyheter väcker känslor på både problematiska och oproblematiska sätt är inget nytt. Men vad som är nytt är hur känslor och känslomässiga reaktioner på nyheter kan spridas, förstärkas och förvrängas i det nya digitala medielandskapet, särskilt via plattformar som explicit bygger på att användarna ska reagera känslomässigt och helst omedelbart (genom att gilla, sprida och/eller kommentera) på den information som dyker upp i flödet. Dessa känslomässiga aspekter studeras huvudsakligen utifrån begreppen engagemang och gemenskap.
Som doktorand knuten till projektet förväntas du bedriva ett självständigt avhandlingsprojekt med relevans för projektets fokus och frågeställningar.

Utbildning och tjänstgöring

Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

                      Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 90 högskolepoäng i medie-och kommunikationsvetenskap motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. För denna doktorandtjänst kan även kurser om minst 90 högskolepoäng i annat ämne, till exempel journalistik  motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs ge särskild behörighet, förutsatt att studierna inom detta ämne är fokuserade på medier och har tydlig relevans för projektet Känslan av nyheter. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stark vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och hur den passar in i det övergripande projektet Känslan av nyheter, samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö.

Antagning

Antagning sker under förutsättning att erforderliga besluta fattas och efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde är beräknat till augusti/september 2019. Tjänsteort är Karlstad.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

- CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
- Kopior av åberopade C-, D- och E- uppsatser
- Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
- Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
- En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i forskningsprojektet Känslan av nyheter samt NODEs övergripande forskningsprofil. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, [email protected]
- Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner Visa mindre

Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap , vikariat 100 %

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Utbildning av lärare till skolämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet sy... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Utbildning av lärare till skolämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet syftar till att skapa kunskap om kroppens funktioner, kroppens förhållande till rörelse och hälsofrämjande medvetenhet.

Grundsynen är att utveckling av kunskaper i bland annat idrott, hälsa och friluftsliv har betydelse för individens livsstil. Utbildningen syftar även till att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa samt ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas. Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 110 medarbetare och vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad. 

Vi söker nu en universitetsadjunkt, vikariat,  som har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom skolämnet idrott och hälsa särskilt mot gymnasiet. 


Arbetsuppgifter
Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

- Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa samt i idrottsvetenskapliga programmet och vissa kurser i förskolelärarprogrammet.
- Undervisning i dans och rörelse till musik, motorisk rörelseträning i kombination med redskap, simning, orientering, utevistelse med friluftsliv med mera.
- VFU-besök
- Examinerande moment, både praktiska och skriftliga
- Kursledarskap
- Undervisningsinsatser kan även ske inom andra områden inom det idrottsvetenskapliga fältet
- Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.


Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet idrott och hälsa. För anställning krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden.


(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund och gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa. Erfarenheter från gymnasieskolan ses som särskilt viktigt. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning och genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. 

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.


Villkor
Anställningen är ett vikariat på heltid (100%) i 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.  

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen  och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- Personligt brev
- Styrkt meritsammansställning med minst två angivna referenspersoner
- Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
- Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-04-03.

Ange dnr. REK 2019/66

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Doktorand i engelska , litteraturvetenskaplig inr.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Vid ämnet engelska bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer. Kursutbude... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Vid ämnet engelska bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer.

Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education).

Anställningen
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet och inom KufoBehörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet i engelska, litteraturvetenskaplig inr. har den som har minst 30 högskolepoäng i engelska på avancerad nivå, varav 15 poäng skall utgöras av ett självständigt arbete.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp. Doktorandmiljön i engelska består i dagsläget främst av män, varför vi gärna ser kvinnliga sökanden.

Villkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.
Anställningen har tillträde 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan till doktorandanställning i engelska, litteraturvetenskaplig inr. görs senast 2019-04-30 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc

- Kopia av examensarbete och andra publikationer

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen


- En kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)

- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

- Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev Visa mindre

Doktorander i historia

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap och... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Ämnet historia utgör tillsammans med kulturstudier, religion, samhällskunskap och statsvetenskap institutionen för Samhälls- och kulturvetenskap.

Historieämnet bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå Vi har också kurser i arkivkunskap och ämnet spelar en viktig roll inom universitetets lärarutbildning

Vid Karlstads universitet ser vi historia som en kritisk humanvetenskap och forskningens tyngdpunkt ligger på modern och tidigmodern historia. Pågående forskning sker inom områdena politisk historia, kulturhistoria, utbildningshistoria, historiedidaktik samt socialhistoria.

Doktorander i historia

Nu söker vi två doktorander till vårt ämne! Vi välkomnar ansökningar oavsett inriktning, men ser gärna avhandlingsprojekt som relaterar till ämnets profil (https://www.kau.se/historia). Vi utgår från att du som doktorand kommer att delta aktivt i vår forsknings- och arbetsgemenskap. Delar av utbildningen erbjuds i samverkan med andra lärosäten och du kommer även att ges möjlighet till undervisning inom vår grundutbildning. Anställningarnas påbörjande planeras till augusti-september.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 7 kap 39 §).

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i historia har den som avlagt examen i historia på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet historia om minst 120 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 hp.
Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat de förkunskaper som beskrivs i ovanstående stycken.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Stor vikt läggs vid innehåll och utformning av den egna forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt avhandlingsprojekt och dess relevans i förhållande till ämnets forskningsprofil. Stor vikt läggs också vid den sökandes avsikt att närvara i och aktivt delta i forskningsmiljön. Vi förutsätter också att den sökande är beredd att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Sökande som antas har, efter överenskommelse, möjlighet att medverka i ämnets grundutbildning (maximalt upp till 20 % av heltid och med motsvarande förlängning av anställningen).

Karlstads universitet välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund. Vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång och styrka. Referenstagning och intervjuförfarande ingår.

Mer information om forskarutbildning

http://www.kau.se/forskarutbildning

Ansökan

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

- Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg,examensbevis etc.
- Kopia av examensarbeten och andra publikationer
- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
- Förslag till forskningsplan minst 5, maximalt 7 sidor. Forskningsplanen ska innehålla problembeskrivning, syfte, teori, tidigare forskning, källor och eventuella preliminära resultat. Forskningsplan som skrivs på svenska skall därutöver inkludera en engelsk sammanfattning om ca 500 ord)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgift om referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev Visa mindre

Doktorand i litteraturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Beskrivning Vid ämnet litteraturvetenskap bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer. ... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Beskrivning
Vid ämnet litteraturvetenskap bedrivs en omfattande utbildning på alla nivåer.

Kursutbudet omfattar fristående kurser i litteraturvetenskap på grundnivå och avancerad nivå, samt kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen. Forskningen vid ämnet har den övergripande profilen ”Gränsöverskridanden”, tematiskt såväl som interdisciplinärt, och bedrivs huvudsakligen med anknytning till den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen).

Anställningen
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Som doktorand arbetar man självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som arbetsplats och att aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet och inom Kufo.

Behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap 35 §). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Kunskaper i andra språk är av värde.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, och hur det kan knytas till ämnets profilområde, samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Villkor
Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Anställningen har tillträde 2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan till doktorandanställning i litteraturvetenskap görs senast 2019-04-30 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc

- Kopia av examensarbete och andra publikationer

- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen


- En kortfattad forskningsplan (1000-2500 ord)

- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

- Vi ser gärna att Du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev Visa mindre