Lediga jobb Karlstads universitet/ Inst. för geografi, medier och kommunikation i Karlstad

Se alla lediga jobb från Karlstads universitet/ Inst. för geografi, medier och kommunikation i Karlstad. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Karlstad som finns inom det yrket.

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutio... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Flera av institutionens forskare är internationellt erkända som ledande inom sina respektive ämnesområden, vi publicerar oss regelmässigt i högt rankade internationella tidskrifter och har en levande ansökningskultur där vi de senaste åren erhållit medel från bl a VR, RJ, Anderstiftelsen och FORTE. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet, den inspirerande forskningsmiljön och ett fika i världsklass.Utbildning och tjänstgöring
Forskarutbildningen omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. I anställningen som doktorand kan även viss institutionstjänstgöring, till exempel i form av undervisning, ingå om det är i linje med institutionens förutsättningar och behov. Doktoranden förväntas engagera sig i det dagliga arbetet vid ämnet och institutionen. Doktorandtjänsten omfattar fyra år. Tiden för tjänsten kan komma att bli förlängd i samband med eventuell institutionstjänstgöring.

Varför ska du välja MKV vid Karlstads universitet?
Vi siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället och vår framgångsrika forskningsmiljö har stor internationell genomslagskraft. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Vi verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning på Karlstads universitet innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis ett välutvecklat program för friskvård, läs mer om våra förmåner här: https://www.kau.se/karriar/vi-erbjuder/formaner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är MKV vid Karlstads universitet rätt plats!Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har avklarade kurser om minst 90 högskolepoäng i medie-och kommunikationsvetenskap eller journalistik motsvarande grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stark vikt läggs också vid den sökandes forskningsinriktning och hur den passar in i de övergripande forskningsprofilerna NODE/Geomedia, samt vid den sökandes avsikt att närvara och delta i ämnets forskningsmiljö. Vidare fäster vi stor vikt vid att den sökande har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt har god samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ.Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsteort är Karlstad.

Arbetstid/varaktighet:
Anställningen är en visstidsanställning på heltid i fyra år med tillträde enligt överenskommelse.Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

- CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
- Kopior av åberopade C-, D- och E- uppsatser
- Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
- Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
- En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i forskningsprofilerna Geomedia/NODE
- Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD, Ange ref.nr REK2020/13.

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Universitetslektor i medie - och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Institutionen... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Institutionen som nu rekryterar en universitetslektor består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap.

Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.Bakgrund
Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete.Arbetsuppgifter
Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings¬programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning.Bedömningsgrunder
Av särskilt stor vikt är att du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Av särskilt stor vikt är även att du har såväl teoretisk som praktisk kunskap om datorstödda, digitala metoder för analys av medieinnehåll och -användning. Det är även av särskilt stor vikt att du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som relaterar till området digitala medier och dataanalys eller närliggande områden som Informatik, digital humaniora eller science and technology studies samt att du har förmåga att undervisa om digitala kulturer, sociala medier och webbproduktion. Vi lägger även stor vikt vid att du har arbetat självständigt med såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om, och varit drivande inom den aktuella metodutvecklingen vad gäller datainsamling och -analys i digitala miljöer (t.ex. automatiserad innehållsanalys, datavisualisering, nätverksanalys och digital etnografi).

Vi lägger även stor vikt vid att du har pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av, och har deltagit i, pedagogiskt utvecklingsarbete.

Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska lägger vi även stor vikt vid att du har goda kunskaper i, samt har erfarenhet av underivsning på, svenska och engelska.

Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt är också att du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har:
• erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
• erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå
• internationell erfarenhet
• erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
• erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Vid i övrigt likvärdiga meriter ges företräde till sökande som har förmåga att undervisa på svenska.Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

• meritsammanställning med två referenspersoner
• fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
• intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för  motsvarande kunskaper
• redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
• planer för den framtida verksamheten
• publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
• kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas
• högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla  kunskaper,till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller  populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på här:https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar . Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 KARLSTAD
Ange ref.nr. REK2019/151

Sista ansökningsdag: 2019-08-18

Välkommen med din ansökan! Visa mindre

Doktorand i kulturgeografi

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Beskrivnin... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Institutionen för Geografi, medier och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i kulturgeografi.

Institutionen har en 40-årig lång forskningstradition i kulturgeografi. Den kulturgeografiska forskningen vid Karlstads universitet tar ett tydligt avstamp i att analysera de mångtydiga samspelen mellan det sociala och rumsliga på olika geografiska skalor med ett kritiskt förhållningssätt. Nyckelforskningsområden inom ämnet innefattar frågor om lokala och regionala utvecklingsprocesser, studier av landskap och turism. I takt med att ämnet och dess forskning utvecklats har, vid sidan av de redan etablerade forskningsområdena, också nya forskningsinriktningar och temaområden vuxit fram. Idag avspeglas detta bland annat i forskning om identitet, kultur, mobilitet/migration, rumsteori, planering och urbanisering.

Ett flertal forskare och doktorander inom ämnet deltar i den flervetenskapliga forskargruppen Geomedia som är en internationell unik miljö där det bedrivs forskning i skärningspunkten mellan kulturgeografi och mediestudier. Geomedia utforskar de komplexa samspelen mellan materiella, upplevda och föreställda rum i en alltmer rör(l)ig och medierad värld.

Kulturgeografer vid Karlstads universitet är även aktiva inom Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring, CRS, inom vilken Forskarskolan om hållbar samhällsförändring bedrivs. Som doktorand i kulturgeografi erbjuds du möjlighet att delta i forskarskolans verksamhet och stödjande miljö med kurser, skrivarinternat och seminarier. I dagsläget deltar 18 doktorander från sex olika ämnen i forskarskolan.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra år) varav doktorsavhandlingen utgör 165 högskolepoäng och kurser om sammanlagt 75 högskolepoäng. Forskarutbildningen finansieras heltid under fyra år effektiv studietid, alternativt fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring.
Behörighet och bedömningsgrunder
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 7 kap, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, kap 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i kulturgeografi har den som avklarat kurser om minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, till exempel i geografi, samhällsplanering, turism, mobilitetsstudier eller liknande, som kan komma i fråga om specialiseringen är mot kulturgeografi.

God samarbetsförmåga och goda språkkunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten. Därutöver förutsätts att doktorander har hög närvaro och deltar aktivt i det dagliga arbetet i ämnets forsknings- och undervisningsmiljö på institutionen. Stationeringsort är Karlstad.Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes formella meriter och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Stor vikt läggs vid forskningsplanen, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, och dess relevans för den forskning som bedrivs inom kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Mer information om forskarutbildningen https://libra.sae.kau.se/search?f[]=field_subject:12&f[]=field_subject:24&f[0]=field_subject:12.

Villkor
Anställningen är en är en tidsbegränsad anställning på heltid med grund i högskoleförordningen. Tillträde i maj 2020 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) inklusive doktorsavhandling, alternativt fem år med 80 procent forskarutbildning och 20 procent institutionstjänstgöring. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.Ansökan
Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringssystem som du når nedan. Ansökan skall innehålla följande:

- En forskningsplan (3-5 sidor) som redogör för den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och varför vederbörande söker till forskarutbildningen i kulturgeografi vid Karlstads universitet.
- Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på behörighet.
- Ett exemplar av de självständiga arbeten (uppsatser) som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kulturgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande), samt eventuella artiklar och bokkapitel.
- Referenser till två universitetslärare som känner sökandes akademiska prestationer väl.
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa, och eventuella referenser från arbetslivet.
Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. Mer information om hur din ansökan kan se ut finns https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Visa mindre

Postdoktor (2 år) i medie - och kommunikationsvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss Bakgrund Ins... Visa mer
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap och filmvetenskap samt kulturgeografi och turismvetenskap. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå.Projektet Känslan av nyheter

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, institutionen för geografi, medier och kommunikation utlyser nu en tjänst som postdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap knuten till NODE-projektet Känslan av nyheter: affekt, engagemang och gemenskap i det digitala medielandskapet. 

Projektet Känslan av nyheter leds av professor Henrik Örnebring och professor Michael Karlsson. Projektets övergripande fokus är de känslomässiga aspekterna av nyhetsinnehåll, -produktion och –konsumtion. För mer information följ länken till ansökan.


Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften (80%) är självständig forskning inom något område med relevans för det beskrivna projektet. 20% av tjänsten utgörs av undervisning och administrativa uppgifter. Din postdoktorala forskning kommer ske i samarbete med professor Henrik Örnebring, professor Michael Karlsson samt andra medarbetare i NODE. Du kommer delta i internationellt nätverksbyggande och bidra till internationell publicering relaterat till projektet Känslan av nyheter och till NODEs verksamhet i allmänhet. Du kommer också delta i det dagliga utvecklingsarbetet inom NODE.Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område. Doktorsexamen ska ha avlagts inom högst tre år innan sista ansökningsdatum. Om doktorsexamen avlagts för mer än tre år sedan kan man fortfarande vara behörig om det finns relevanta skäl, till exempel föräldra- eller sjukledighet.

Bedömningsgrunder

Förutom de grundläggande behörighetskriterierna är följande bedömningsgrunder av vikt för tjänsten:

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets vetenskapliga kvalitet, originalitet, genomförbarhet och internationella relevans.

Av särskilt stor vikt är det föreslagna postdoc-projektets relevans för projektet Känslan av nyheter och för NODEs forskning generellt. Detaljerad projektbeskrivning kan fås från NODEs föreståndare professor Henrik Örnebring, mailto:[email protected].

Av stor vikt är att du har publicerat dig i internationella peer-review tidskrifter med relevans för forskning inom nyhetsmedier och journalistik.

Av stor vikt är att ditt föreslagna projekt har en genomtänkt och genomförbar publikationsplan (gärna med specificerade delstudier, tänkta tidskrifter eller andra publikationskanaler och dylikt).

Av vikt är också att du har god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har

- erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet,
- erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå,
- internationell erfarenhet och erfarenhet av att undervisa både på svenska och engelska,
- erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning,
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.Villkor

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid, i normalfallet två år.
En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Arbetstid/varaktighet: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde 2019-08-01 eller efter överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Ett personligt brev (max 1000 ord) som beskriver den sökandes bakgrund, kvalifikationer i förhållande till tjänstens innehåll, skäl till ansökan samt syn på forskning inom ämnesområdet.
- En projektplan (max 3000 ord) som beskriver den sökandes tänkta postdocprojekt och hur detta projekt passar in i NODEs forskningsprofil och projektet Känslan av nyheter, samt hur projektet passar den sökandes egen forskningsprofil.
- En publikationsplan (max 1000 ord) för det tänkta postdocprojektet.
- CV/meritsammanställning inklusive publikationsförteckning.
- Kopior på betyg, intyg och examensbevis som åberopas.
- Kopia av den sökandens doktorsavhandling.
- Max 2 publicerade vetenskapliga texter (tidskriftsartiklar, bokkapitel, forskningsrapporter och dylikt).
- Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration.
- Två referensbrev samt kontaktinformation för två referenspersoner.
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår webbsida ”Lediga anställningar”. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/95

Sista ansökningsdag: 2019-06-16

Välkommen med din ansökan! Visa mindre